افیــلیــشن مــرکــز:

تعداد بازدید:۱۹۳

نحوه صحیح آدرس دهی به مرکز تحقیقات سم شناسی و اعـتیاد دانشگاه علوم پزشکی زابل:

  • مرکز تحقیقات تحقیقات سم شناسی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران.

  • Toxicology and Addiction Research Center, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran.
آخرین ویرایش۰۴ تیر ۱۴۰۱