اعضای هیئت علمی مـرکز:

تعداد بازدید:۳۳۷

دکتر عبدالحسین میری 

استــاد فارماکو­گنوزی

عضو هیئت علمی گروه فارماکوگنوزی و مرکز تحقیقات سم شناسی و اعتیـاد

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زابل

تلفن تماس: ۰۵۴۲2۲۵۱۷۹۰، 05432232161

فکس: ۲۲۵۱۷۹۱-۰۵۴۲

پست الکترونیکی: Ah.miri@yahoo.com

رزومـــه

دکتر مهــسا شهــریاری

استادیار زیست فناوری داروئی

عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات سم شناسی و اعتیـاد

دانشگاه علوم پزشکی زابل

تلفن تماس: 05432232161 داخلی113

فکس: 054232232162

پست الکترونیکی:

 mahsa.shahriary@gmail.com

رزومـــه

کاوه تبـریزیان

دانشـیار  فارماکولوژی و سم شناسی

عضو هیئت علمی گروه سم شناسی و فارماکولوژی، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات سم شناسی و اعتیـاد

دانشگاه علوم پزشکی زابل

تلفن تماس: 5322 3223 054 

فکس: 05432235322

پست الکترونیکی:

 k_tabrizian2005@yahoo.com 

رزومـــه

دکتر غلامرضا باقری

استادیار بیولوژی مولکولی

عضو هیئت علمی گروه تغذیه، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات سم شناسی و اعتیـاد

دانشگاه علوم پزشکی زابل

تلفن تماس: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

فکس: 05432235322

پست الکترونیکی: 

mailto:gh.bagheri@zbmu.ac.ir

رزومـــه

دکتر جعفر شهرکی

استادیار سم شناسی و داروشناسی

عضو هیئت علمی گروه سم شناسی و فارماکولوژی، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات سم شناسی و اعتیـاد

دانشگاه علوم پزشکی زابل

تلفن تماس: 05432232161 داخلی103

فکس: 05432232162

 پست الکترونیکی: 

mailto:Dr.shahraki@zbmu.ac.ir

رزومـــه

دکتر محمود هاشمزائی

دانشیار سم شناسی و داروشناسی

عضو هیئت علمی گروه سم شناسی و فارماکولوژی، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات سم شناسی و اعتیـاد

دانشگاه علوم پزشکی زابل

تلفن تماس: 05432232161 داخلی105

فکس: 05432232162

 پست الکترونیکی: 

hashemzaeim@zbmu.ac.ir

رزومـــه

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۴۰۱